Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)


Mer om lovens bestemmelser kan du lære her:

Spesielt om kapittel 4A (bruk av tvang) finner du her:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *