STI: Senter for Tidlig Intervensjon


Senter for Tidlig Intervensjon (STI) er organisert som en del av Nordvoll skole & autismesenter, og gir spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder. Tjenesten er hjemlet under opplæringsloven § 5. STI er blant de få som gir tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (ABA) til norske barnehager, skoler og aktivitetsskolen (tidligere SFO).
Fra høsten 2007 ble det igangsatt et prosjekt i regi av Utdanningsetaten i Oslo kommune for å teste ut effektene av ABA opplæring i skolen. Etter evaluering av prosjektet våren 2009, har det blitt forlenget hvert år. Dette innebærer at STI per i dag veileder på 19 skoler og aktivitetsskoler i Oslo.
STI har som utgangspunkt at barn med autisme og andre alvorlige kommunikasjons- og utviklingsforstyrrelser skal tilbys en form for opplæring som er evidensbasert og meget godt dokumentert.
En rekke studier har vist at systematisk opplæring basert på anvendt atferdsanalyse per i dag kan dokumentere meget god effekt (se egen litteraturhenvisning).”
Se også EIBI, TIOBA

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *